Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 č. 1305/2013

ŽADATEL

 • obec nebo svazek obcí (Příspěvková organizace obcí, školské právnické osoby, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, registrované církve a náboženské společnosti apod.)

 • NNO (nestátní nezisková organizace) – nutná historie subjektu

MÍRA PODPORY

 • 80%

REŽIM PODPORY

 • de minimis (obchody, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, muzea)

 • nezakládá veřejnou podporu

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Veřejná prostranství v obcích

 • Mateřské a základní školy

 • Hasičské zbrojnice

 • Obchody pro obce

 • Vybrané kulturní památky

 • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 • Stezky

 • Muzea a expozice pro obce

Pravidla

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  (dále jen „Pravidla“)