Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. 2021 - 2027

S končícím programovým obdobím 2014-2020 se MAS pustila do tvorby strategie pro následující programové období, tedy období 2021 - 2027.

Příprava dokumentu

Před započetím tvorby nové strategie bylo třeba zmapovat území. MAS provedla průzkum, tzv. od stolu, ve kterém dohledala charakteristiky regionu jako rozlohu, věkové složení obyvatelstva, počty ekonomických subjektů apod.

Na základě této rešerše se MAS rozhodla jako nejefektivnější nástroj pro oslovení a vyhodnocení odpovědí u velkého počtu respondentů využít dotazník. Vytvořila 3 druhy dotazníků dle odlišnosti skupiny, pro kterou byl primárně určen. Dělení dotazníků bylo následující: pro širokou veřejnost a občany, další dotazník byl zaměřen na podnikatelské subjekty a neziskový sektor, třetí dotazník byl zaměřen na zjištění informací z veřejné správy a místních samospráv. Dotazníky proběhly online formou, ale i v listinné podobě. Online dotazníky byly rozeslány na nejrůznější emailové adresy z adresáře MAS, především na obce a partnery MAS z podnikatelské sféry. Dále byly dotazníky rozeslány do jednotlivých vzdělávacích zařízení. MAS dotazníky tak rozeslala na všechny podnikatelské subjekty v regionu, na které se jí podařilo získat kontakt.

Se šířením dotazníků mezi širokou veřejnost pomáhali především obce, ale i všichni přímo oslovení respondenti. Všichni tito oslovení byli požádáni o součinnost a šíření dotazníků mezi své okolí a známé.

Dotazníky byly také v listinné podobě umístěny do prodejen smíšeného zboží v obcích regionu, na obecních úřadech a pobočkách pošty v regionu tak, aby mohly být vyplněny i obyvateli, kteří nemají přístup k internetu, a aby dosah dotazování byl co nejširší.

Propagace dotazníků s informací, kde jsou k dostání, byla prezentována na obvyklých vývěsních místech v obcích.

Respondenti byli dotazováni především na problémy, které vidí ve svém okolí, a na jejich řešení, ale také na příležitosti, které jejich okolí nabízí pro zlepšení a rozvoj. V dotazníku bylo zmíněno hned několik oblastí od sociální, vzdělávání, přes bydlení, životní prostředí a občanskou vybavenost až po infrastrukturu dopravy a odpadového hospodářství.

Po vyhodnocení přijatých dotazníků již byly zřejmé některé problémy, se kterými se region potýká. Pro hlubší poznání ale bylo třeba uspořádat tzv. kulaté stoly a diskuze. Při těchto jednáních si MAS mohla upřesnit nejasnosti v předmětných problémech a problémy probrat do větší hloubky. Zároveň účastníci mohli podávat návrhy na řešení těchto problémů, tím pádem MAS získala mnoho důležitých a rozmanitých nápadů.

Na základě získaných poznatků a informací MAS vytvořila koncepční a analytickou část strategie, kterou podala k zhodnocení a schválení řídícímu orgánu. V tuto dobu jsou již tyto části strategie schváleny.

Další částí strategie jsou akční plány jednotlivých operačních programů.

V současné době MAS čeká na další informace k tvorbě akčních plánů a jejich podávání a schvalování ze stran řídících orgánů.

image1 image0

komunitní projednávání SCLLD 21 27 komunitní projednávání SCLLD 21 27 2