Podmínky pro členství v MAS

Jak se stát členem MAS Partnerství venkova?

MAS Partnerství venkova je otevřeným partnerstvím podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru. Členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která

 1. má na území působnosti MAS Partnerství venkova trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo zde jinak prokazatelně místně působí,
 2. souhlasí se stanovami a s cíli MAS. 

Přihláška s pokyny pro vyplnění a odevzdání:

 

Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na adresu kanceláře MAS.

Práva a povinnosti členů MAS jsou popsány v článku 4 stanov, které si celé můžete přečíst zde.

 

Článek 4 Práva a povinnosti členů

1) Členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a s cíli spolku a má na území působnosti spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo na daném území prokazatelně místně působí. Územní působnost spolku je určena katastrálním územím obcí, které vyjádřily souhlas s jeho zařazením do územní působnosti spolku. Seznam zařazených obcí je zveřejněn na webu spolku. 

2) Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

3) Pro přijetí zájemce za člena spolku je třeba souhlasu valné hromady. Návrh na přijetí zájemce za člena spolku předkládá valné hromadě předseda řídícího výboru na základě písemné přihlášky podané zájemcem o členství. 

4) Každý člen má právo a povinnost vyjádřit svou příslušnost pouze k jedné zájmové skupině. Zároveň bude v seznamu členů určeno, zda člen přísluší do veřejného či soukromého sektoru. Veřejným sektorem se rozumí stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny minimálně z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu. Soukromý sektor zahrnuje soukromoprávní právnické či fyzické osoby (podnikající i nepodnikající). 

5) Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky zájemce o členství valnou hromadou a zaplacením členského příspěvku, je-li tento stanoven. Výši a splatnost členského příspěvku určuje valná hromada. 

6) Každý člen je povinen:

 • spolupracovat s řídícím výborem a dalšími orgány spolku,
 • spolupodílet se na činnosti spolku,
 • chovat se čestně vůči spolku,
 • zachovávat vnitřní řád spolku.

7) Člen má právo:

 • účastnit se jednání valné hromady,
 • být volen do orgánů spolku a následně delegovat svého zástupce do orgánů spolku,
 • hlasovat o přednesených návrzích a zprávách,
 • podílet se na zpracování koncepcí spolku,
 • podávat návrhy do plánu činnosti pro nadcházející období,
 • vznášet připomínky a návrhy k hospodaření spolku,
 • schvalovat výroční zprávy spolku.

8) Členství ve spolku zaniká

 • vystoupením na základě písemného oznámení prokazatelně doručeného na adresu sídla spolku. Členovi, který vystoupí ze spolku, nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků ani finančních a materiálních darů ani nemá nárok na jakýkoli podíl z majetku spolku. V tomto případě zaniká členství ke dni doručení oznámení na adresu sídla spolku. 
 • vyloučením v případě vážného porušení povinnosti vyplývající z členství nebo činem neslučitelným s posláním spolku, nezjednal-li ani po výzvě spolku v přiměřené lhůtě nápravu. Výzva se nevyžaduje, nelze-Ii porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení člena z důvodu vážného porušení povinnosti vyplývající z členství nebo činem neslučitelným s posláním spolku rozhoduje valná hromada.
 • vyloučením pro neúčast na činnosti spolku. Neúčastí na činnosti spolku se rozumí neúčast člena nebo jeho zástupce na třech po sobě jdoucích jednáních valné hromady. Členství zaniká 10. den po třetí neúčasti na jednání valné hromady.
 • vyloučením pro nezaplacení členského příspěvku, je-li tento stanoven. Je-li stanoven členský příspěvek, rozumí se jeho nezaplacením prodlení s úhradou členského příspěvku. Člen musí být prokazatelně upozorněn na prodlení se splněním své povinnosti a musí mu být stanovena náhradní lhůta v délce nejméně 14 dnů.
 • úmrtím člena nebo zánikem subjektu.
 • zánikem zapsaného spolku.

9) Seznam členů spolku je veden v sídle spolku, kde je přístupný k nahlédnutí. Zápis do seznamu je prováděn na základě údajů v podané přihlášce, a to ke dni vzniku členství. Výmaz ze seznamu je prováděn ke dni zániku členství ve spolku. Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách spolku, a to se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni.