Předešlé výzvy MAS (programové období 20072014) 

V uplynulých letech vyhlašovala naše MAS jednotlivé výzvy k předkládání projektů v rámci realizace svého Strategického plánu Leader (SPL). Výsledky těchto výzev jsou uvedeny níže. Podporovány byly projekty v oblasti obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb, dále projekty podporující cestovní ruch či modernizaci zemědělských podniků. Důležitá byla také podpora projektů zabývající se ochranou a rozvojem kulturního dědictví venkova. Realizace těchto projektů z velké části přispěla k naplnění priorit a cílů, které byly pro minulé dotační období v SPL stanoveny.